רישום / חידוש חברות בחברה

להצטרפות / חידוש חברות בחברה הישראלית לרפואה מגדרית לחץ כאן

חברות  בחברה הישראלית לרפואה מגדרית (מתוך התקנון)

1. כחברה שמוקמת מתוקף התקנון של הר"י חבריה מן המניין יוכלו להיות רק רופאים חברי הר"י. עם זאת, חברי החברה  שאינם רופאים  ייהנו מכל הזכויות מלבד הזכות ולהיבחר לתפקיד יו"ר, גזבר ומזכיר.

2. כחברים שלא מן המניין יחשבו אלה שאינם רופאים , חברי חוץ, חברים בדימוס וחברי כבוד.


נוהלי קבלה


1. על קבלת חברים יחליט ועד החברה.  אדם, המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש בקשה לוועד בצירוף המסמכים הרלוונטיים. בתנאי הקבלה לחברה יישקלו בין היתר הנתונים האלה: עיסוקו של המועמד בחקר ו/או טיפול בלפחות אחד ממקצועות הרפואה ו/או בחקר הרפואה המגדרית.

2. המבקש להתקבל כחבר  יגיש לוועד  בקשה בכתב בלשון זו:"אני (שם, מען ומספר זהות) העוסק בתחום ......... (פירוט), מבקש להיות חבר בחברה הישראלית לרפואה מגדרית. מטרות  ותקנותיה ידועות לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של החברה ". למכתב יצורף דף מידע אודות המועמד ובו כתובתו, פרטי התקשרות, מקום עבודה, ותפקיד. כמו כן יצויין במכתב אם המועמד חבר הר"י.

3. חבר יתקבל לחברה אם הצביעו בעד קבלתו רוב חברי הועד.  ההחלטה תועבר
למועמד בכתב.

4. מועמד שבקשתו להתקבל כחבר אושרה, יירשם בפנקס החברים, וייחשב כחבר  

 

להצטרפות / חידוש חברות בחברה הישראלית לרפואה מגדרית לחץ כאן

האתר מעודכן נכון לתאריך:  04/06/2018 7:36:16 PM
עבור לתוכן העמוד